Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging

Hockeyclub Winschoten "HCW”, gevestigd te Winschoten.

Dit reglement komt in de plaats van het reglement, gedateerd 4 juni 1974.

I Leden

Art.1

De leden worden geacht bereid te zijn periodiek, binnen alle redelijkheid, enige werkzaamheden ten behoeve van de vereniging te verrichten. Ouders / verzorgers van de jeugdleden dienen zonodig, binnen de grenzen van de redelijkheid, bereid zijn te helpen in de kantine en met het vervoer naar uitwedstrijden ten behoeve van wedstrijden voor hun kinderen.

Art. 2

Het lid, waarvan het lidmaatschap door opzegging beëindigd is kan wederom lid worden door aanmelding bij de secretaris. Eventueel nog openstaande verplichtingen moeten echter eerst worden voldaan.

Art.3 Sanctie mogelijkheden 

Strafmaatregelen: waarschuwing /boete/ schorsing/ ontzetting uit lidmaatschap

Het bestuur kan door middel van een meerderheidsbesluit (van het totaal aantal bestuursleden) tijdens een bestuursvergadering besluiten een sanctie op te leggen. Het bestuur kan sanctioneren door een waarschuwing, een boete, een schorsing of door ontzetting uit het lidmaatschap:

Waarschuwing;

Een waarschuwing dient:

a) schriftelijk bij de betrokkene bekend gemaakt te worden door overhandiging door een bestuurslid of  door een aangetekend verzonden brief

b) het artikel van de statuten of het huishoudelijk reglement te bevatten waaraan niet is voldaan, de eventuele termijn waarbinnen er moet worden voldaan en de eventuele sanctie als er niet aan wordt voldaan dan wel de aankondiging van een mogelijk schorsing

c) de datum van de waarschuwing te bevatten

d) uitgesproken te worden op een bestuursvergadering en te zijn ondertekend door de meerderheid van het bestuur.

e) slechts aan leden, functionarissen of commissies bekend te worden gemaakt voor zover zij in deze partij zijn.

Schorsing;

Een schorsing dient:

a) schriftelijk bij de betrokkene bekend gemaakt te worden door overhandiging door een bestuurslid of  door een aangetekend verzonden brief

b) het artikel van de statuten of het huishoudelijk reglement te bevatten waaraan niet is voldaan

c) de datum van ingang van de schorsing en de datum van de beëindiging van de schorsing te bevatten, met dien verstande dat een schorsing mag maximaal 3 maanden gelden, en de vermelding dat de melding dat de aan het lidmaatschap verbonden rechten voor deze periode niet kunnen worden uitgeoefend.

d) uitgesproken te worden op een bestuursvergadering en te zijn ondertekend door de meerderheid van het bestuur.

e) bekend gemaakt te worden aan alle functionarissen en commissies die met betreffend lid in aanraking kunnen komen en aan leden, functionarissen of commissies voor zover zij in deze partij zijn.

Ontzetting uit het lidmaatschap;

Een ontzetting uit het lidmaatschap dient:

a) schriftelijk bij de betrokkene bekend gemaakt te worden door overhandiging door een bestuurslid of  door een aangetekend verzonden brief

b) het artikel van de statuten of het huishoudelijk reglement te bevatten waarmee in strijd is gehandeld

c) de datum van ingang van de ontzetting uit het lidmaatschap

d) uitgesproken te worden op een bestuursvergadering en te zijn ondertekend door de meerderheid van het bestuur.

e) bekend gemaakt te worden aan de leden van de vereniging.

f) Tot ontzetting van het lidmaatschap door het bestuur kan slechts besloten worden na een schorsing van minimaal 2 weken.

Boete;

Het bestuur kan een lid een boete opleggen voor het niet nakomen van de wedstrijd verplichting en / of voor het schade aanbrengen aan de eigendommen van de vereniging of derden.

Indien de vereniging door handelingen of nalaten van een lid beboet, is het bestuur gerechtigd de boete te verhalen op het betreffende lid.

Een lid kan tegen een strafmaatregel van het bestuur beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering. Het beroep dient schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris van de vereniging. Het bestuur dient dan binnen 4 weken een algemene ledenvergadering uit te schrijven.

Een lid kan een waarschuwing of boete krijgen/ geschorst worden/ ontzet worden uit het lidmaatschap wegens:

A wanbetaling

B wangedrag, waardoor de belangen of het aanzien van de vereniging worden geschaad.

C wangedrag , waardoor de belangen of het aanzien van leden of functionarissen van de vereniging worden geschaad.

D het, ook na een waarschuwing van het bestuur, niet voldoen aan artikelen in statuten of reglementen.

Geschorste leden hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering maar mogen, indien voorhanden, zich laten vertegenwoordigen.


II Geldmiddelen.

Art.4

De jaarlijkse contributie wordt elk jaar op de algemene ledenvergadering bekendgemaakt en vastgesteld. Het bestuur doet voorstellen over de hoogten van de contributies voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen, alsmede over tegemoetkomingen die gelden voor meerdere leden uit één gezin, en/of voor bijzondere omstandigheden.

Art.5

Het bestuur kan aan leden boeten opleggen voor het niet nakomen van hun wedstrijd verplichtingen en/of voor het schade aanbrengen aan eigendommen van de club.

 

III Rechten van leden.

Art. 6

De leden hebben de bevoegdheid om te spelen en gebruik te maken van het speelmateriaal van de vereniging tijdens de training en de wedstrijden.

Art.7

Elk lid heeft het recht niet leden 3 x per verenigingsjaar tijdens de oefenuren te introduceren.


IV Vergaderingen

Art.8

In de algemene ledenvergadering moeten de volgende punten in de agenda aan de orde worden gesteld:

vaststelling van de notulen van de vorige jaarvergadering;

het jaarverslag van de secretaris:

de jaarrekening van het afgelopen verenigingsjaar;

de begroting voor het lopende verenigingsjaar;

de verkiezing van het bestuur, de kascommissie en de elftalcommissie(s).

beleidsformulering van het bestuur

Voorstellen tot aanpassingen in de contributie worden door het bestuur in detail in de agenda van de algemene ledenvergadering opgenomen. Onderscheid kan worden gemaakt naar leeftijd en deelname in een team. Vaststelling geschiedt door de algemene ledenvergadering.

Bij overschrijding van de betaling met meer dan 1 maand kan de kwitantie verhoogd worden met administratie kosten.

Bij een verhoging van de contributie van meer dan 10%, gedurende het verenigingsjaar, bestaat de mogelijkheid voor de leden de contributie tussentijds op te zeggen.

Art.9

In de convocatie voor de algemene ledenvergadering moeten, indien van toepassing,  de namen vermeld staan van de door het bestuur voorgestelde kandidaat-bestuursleden.

Art.10

Alle leden / vertegenwoordigers van leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Alleen leden / vertegenwoordigers van leden die de presentielijst getekend hebben het stemrecht uitoefenen.

Art.11

Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij de meerderheid of minstens 10 leden hierover een schriftelijke stemming verlangen.

Niet van waarde en niet mede te tellen bij de berekening van de uitslag zijn ondertekende of onduidelijke briefjes.

Art.12

Voor de schriftelijke stemming wijst het bestuur uit de vergadering twee leden aan, die het uitdelen en ophalen van de briefjes regelen, alsmede de telling uitvoeren.

Art.13

Alle benoemingen en besluiten worden beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten of dit reglement anders bepalen.

Art.14

Aangaande:

voorstellen voor contributiewijziging,

voorstellen tot wijziging van statuten en/of huishoudelijk reglement,

voorstellen tot royement van een lid,

voorstellen tot heffing van een hoofdelijke omslag,

voorstellen tot ontbinding van de vereniging,

dienen op de ledenvergadering besloten te worden met 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

 

V Bestuur en commissies

Art.15

De taken van de voorzitter zijn:

Hij leidt de algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen.

Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gebeurtenissen.

Art.16

De taken van de secretaris zijn:

Hij vervangt de voorzitter, indien daarin niet op andere wijze is voorzien.

Hij voert de correspondentie van de vereniging.

Hij bewaart het archief.

Hij stelt het jaarverslag op.

Hij notuleert de algemene leden- en bestuursvergaderingen.

Hij convoceert de vergaderingen.

Hij draagt zorg voor het op juiste wijze toepassen van de regels zoals omschreven in de vereniging haar statuten, huishoudelijk reglement en de regelgeving voor de vereniging zoals die in de wet is vastgelegd.

hij draagt zorg voor de verzekeringen van de vereniging

Art.17

De taken van de penningmeester zijn:

Hij int de contributie, de boeten en eventueel andere baten.

Hij beheert de financiën van de vereniging.

Hij stelt, in overleg met de betrokken functionarissen, de jaarlijkse begroting, de winst- en verliesrekening en de balans op.

Hij bewaart alle rekeningen en nota’s.

Hij verleent inzage in de boekhouding aan de leden van de kascommissie.

Hij houdt de ledenlijst bij.

Hij coördineert de urenregistratie van diegenen die vergoedingen ontvangen.

Art.18

Het bestuur zal een van haar leden aanwijzen als de vertegenwoordiger van de vereniging bij de K.N.H.B., kring Noord.

Art.19

Het bestuur zal een van de leden of vertegenwoordigers van leden aanwijzen als materiaalcommissaris. In deze functie houdt hij toezicht op het materiaal en zorgt voor aanvulling en reparatie. Hij is verplicht om een inventaris van de materialen aan te leggen en boek te houden van de materialen die aan leden worden uitgeleend.

Het bestuur benoemt de trainer(s) op voordracht van de technische commissie en kan het gebruik van de diensten van de trainer(s) beëindigen.

Het bestuur benoemt de leden van de technische commissie op voordracht van de technische commissie en kan het lidmaatschap van de commissie beëindigen. 

Het bestuur benoemt de leden van de kantine commissie op voordracht van de kantine commissie en kan het lidmaatschap van de commissie beëindigen. 

Het bestuur benoemt de coördinator / redactie van het verenigingsorgaan.

Het bestuur zal een van haar (bestuurs) leden aanwijzen als verantwoordelijke voor PR zaken.

Het bestuur zal een van haar (bestuurs) leden aanwijzen als verantwoordelijke voor sponsor zaken

Het bestuur zal een van haar (bestuurs) leden aanwijzen als verantwoordelijke voor de internet pagina

Het bestuur bepaalt beleid inzake ledenwerving, uitstraling van de club, promotie van de club, kontakten met andere verenigingen, kontakten met gemeente, bond en anderen ten behoeve van de continuïteit van de club.

Art.20

De overige bestuursleden zullen de volgende taken, indien daarin niet anders voorzien is, opnemen.

Vervanging van de bestuursleden die gedwongen afwezig zijn.

Vaststellen van transport bij uitwedstrijden.

Toezicht bij training en/of kantine.

Het voeren van een wedstrijdcommissariaat.

Het voeren van een scheidsrechtercommissariaat.

Het begeleiden van de elftalcommissie.

het voorzitten van de technische commissie

toezicht houden op het in goede staat houden van goederen van de club.

het in, overleg met de gemeente, in optimale conditie houden van het veld, kleedruimte, kantine en het clubterrein.

Art.21

Het bestuur zal erop toezien dat, zo gauw er behoefte blijkt, een elftalcommissie geformeerd en actief wordt.

Het bestuur zal er op toezien dat in de elftalcommissie, te weten één voor de senioren en één voor de junioren de benodigde deskundigheid en objectiviteit gewaarborgd blijft.

De taken van deze commissie zijn:

In overleg met de desbetreffende aanvoerder het samenstellen van het elftal. Aanvoerders worden door het elftal zelf gekozen.

Het beoordelen van de speelcapaciteit van de leden en voorstellen doen over veranderingen in opstelling of klasse.

Aantekening houden van berichten van verhindering of niet tijdig bekendmaken van hun afwezigheid door de spelers.

Het stimuleren van de leden voor verkrijging van een scheidsrechterskaart en/of het volgen van sportcursussen.

Regelmatig verslag uitbrengen aan het bestuur over de te volgen strategie binnen de competitie.

Art.22

Het wedstrijdsecretariaat wordt door één lid of een vertegenwoordiger van een lid vervuld. De vergoeding van de kosten voor het vervullen van deze taak wordt door het bestuur geregeld. De taken van de wedstrijdcommissaris zijn:

Het tijdig vaststellen van de wedstrijden met vermelding van dag, uur en tegenpartij. Bij uitwedstrijden moet ook de vertrekplaats en het vertrekuur bepaald worden.

Het regelen in overleg met de terreinbeheerder welke velden op welke dagen en voor welke elftallen bespeelbaar zijn.

Het toezicht op het invullen van de wedstrijdformulieren en het doen versturen van de Kon. Ned. Hockey Bond.

Art.23.

Het scheidsrechtercommissariaat wordt door één lid of een vertegenwoordiger van een lid vervuld. De vergoeding van de kosten voor het vervullen van deze taak wordt door het bestuur geregeld. De taken van de scheidsrechtercommissaris zijn:

In overleg met het bestuur en de technische commissie de leden stimuleren een scheidsrechterkaart te behalen.

Op trainingsmiddagen uitleg over de spelregels aan de leden te geven.

Een goede en billijke verdeling met tijdige convocatie van de beschikbare scheidsrechters over de thuis- en uitwedstrijden.

Regelmatig de scheidsrechters beoordelen en de bevindingen met de betrokken scheidsrechters te bespreken.

voor aanvang van de competities de betrokken scheidsrechters bekend maken met de wijzigingen in de arbitrage.

Art.24

De kascommissie wordt op de algemene ledenvergadering uit de leden gekozen en bestaat uit drie leden. De taken van de commissie zijn:

Het controleren van de financiële administratie over het afgelopen jaar.

Het uitbrengen van haar bevindingen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering

Art.25

De technische commissie bestaat uit leden en vrijwilligers waarvan de functie of werkzaamheden zoveel raakvlakken hebben met die van anderen dat periodiek overleg zinvol is om de diverse werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Verder kunnen leden of vrijwilligers zitting hebben in de technische commissie voor het verrichten of ondersteunen van hieronder vermelde taken of omdat verwacht wordt dat zij een positieve bijdrage zullen leveren aan de activiteiten van de club.

De technische commissie draagt de leden voor haar commissie voor bij het bestuur

Het bestuur benoemt de commissieleden en kan het lidmaatschap van de commissie beëindigen

De voorzitter van de technische commissie is lid van het bestuur

De technische commissie doet verslag tijdens de algemene ledenvergadering

De technische commissie vervult bij afwezigheid van een elftalcommissie diens taken

De technische commissie schrijft teams in voor de competitie

De technische commissie benoemt de coaches van een team

De technische commissie regelt trainingsaangelegenheden als tijden en locatie en draagt trainers voor bij het bestuur

De technische commissie draagt zorg voor de uitgave van het clubblad

De technische commissie is verantwoordelijk voor de keuring van het veld voor wedstrijden.

Art. 26

De kantinecommissie regelt de dagelijkse gang van zaken rond het clubgebouw, is verantwoordelijk voor de voorraden en regelt de inkoop van de consumptiegoederen in de kantine.

De kantine commissie draagt de leden voor haar commissie voor bij het bestuur

Het bestuur benoemt de commissieleden en kan het lidmaatschap van de commissie beëindigen

De coördinator van de  kantinecommissie deelt kantinediensten in voor de wedstrijden en trainingen

De coördinator van de  kantinecommissie deelt het transport in voor de uitwedstrijden (om dit af te stemmen op de kantinediensten)

De kantinecommissie opent het toegangshek van het terrein, kantine en kleedkamers ruimschoots voor aanvang van de wedstrijden

De kantinecommissie sluit na de wedstrijden de kleedkamers, de kantine en het toegangshek van het terrein

De kantinecommissie regelt de verkoop van consumptiegoederen tijdens wedstrijden en registreert de opbrengsten per wedstrijddag en draagt de opbrengst z.s.m. af aan de penningmeester.

Art.27

De minicommissaris behartigt, in samenspraak met de wedstrijdsecretaris en de technische commissie, de belangen van de jeugd en teams in de leeftijdscategorieën t/m D8 binnen de vereniging en onderhoudt daartoe kontakten met de KNHB. De minicommissaris is lid van de technische commissie.

Art.28

De jeugdcommissaris behartigt, in samenspraak met de wedstrijdsecretaris en de technische commissie, de belangen van de jeugd en teams in de leeftijdscategorieën D11 t/m A binnen de vereniging en onderhoudt daartoe kontakten met de KNHB. De jeugdcommissaris is lid van de technische commissie.

Art.29

Het bestuur kan op de algemene ledenvergadering voorstellen doen om commissies voor speciale doeleinden in het leven te roepen. De bevoegdheden en taak van een dergelijke commissie worden bij haar installatie bekend gemaakt.

 

VI Spelers en trainers

Art.30

De spelers dienen zich gedurende de wedstrijden te houden aan de instructies van de aanvoerder. Bij verhindering moeten zij hun aanvoerder en/of de elftalcommissie tijdig op de hoogte stellen. Op verzuim zonder opgave van redenen kan het bestuur een boete stellen. Herhaald ongemotiveerd verzuim kan tot uitsluiting aan wedstrijden leiden.

Art.31

Het bestuur streeft ernaar functionarissen als trainers en coaches al die opleidingen te laten volgen die zinvol zijn voor het functioneren in hun functie.

Het bestuur streeft ernaar functionarissen al die opleidingen te laten volgen die zinvol zijn voor het functioneren van de vereniging.

Trainers die door het bestuur zijn aangesteld hebben het recht op een vergoeding welke afhankelijk is van het al dan niet beschikken over relevante opleidingen/ diploma’s.

De vereniging draagt, onder nader te bepalen voorwaarden, de kosten van genoemde opleidingen.

Art.32

Het clubtenue

Het sporttenue voor de heren / jongens bestaat uit zwarte broek, gele kousen en geel poloshirt, op de linkerborst voorzien van het clublogo.

Het sporttenue voor de dames / meisjes bestaat uit zwarte rok, gele kousen en geel poloshirt, op de linkerborst voorzien van het clublogo.


VIII Logo en cluborgaan

Art. 33

Het beeldmerk van de vereniging, het logo, kan slechts worden aangepast / vernieuwd met instemming van de algemene ledenvergadering.

Het beeldmerk van de club is vastgelegd in het huishoudelijk reglement d.m.v. een bijlage.

Het logo van de club wordt links op de borst gedragen.

Art.34

Het officiële cluborgaan draagt de naam "Stickstof”. De redactie van het cluborgaan wordt benoemd door en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de vereniging. 

 

IX Internet en Sponsoring

Art. 35

Een internet pagina van de club:

a) mag geen privacy gevoelige informatie bevatten als adressen en telefoonnummers zonder nadrukkelijke toestemming van betrokkene.

b) mag geen teksten of afbeeldingen bevatten met personen of zaken waarvan redelijkerwijs verondersteld kan worden dat er aanstoot aan genomen wordt.

c) mag geen overjarige informatie bevatten (als de pagina niet bijgehouden kan worden dienen alle snel verouderende gegevens verwijderd te worden)

d) dient een positieve sfeer weer te geven

Er dient een handleiding op het clubsecretariaat aanwezig te zijn waarmee de site bereikt en bijgewerkt kan worden, voorzien van de nodige codes, informatie over werkwijzen en gebruikte software etc.

Het bestuur kan aanwijzingen geven m.b.t. de inhoud en inrichting van de verenigingssite

Art.36

Sponsoring

Het bestuur kan slechts sponsorovereenkomsten aangaan met een looptijd van meer dan 5 jaar na goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Er mogen in een sponsor overeenkomst geen artikelen opgenomen zijn die de verplichtingen voor de leden inhouden anders dan het dragen van kleding van de sponsor tijdens wedstrijden.

Sponsoren mogen direct noch indirect invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging.

Sponsoren worden d.m.v. het cluborgaan op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in de vereniging.

Spelers mogen geen wedstrijden spelen met sportkleding met merken van individuele sponsoren.

Individuele sponsoren zijn al die sponsoren die niet het gehele team sponsoren.

Het dragen van gesponsorde kleding in een team is slechts dan verplicht als de kleding door de sponsor voor alle teamleden beschikbaar is. 

 

X Algemene bepalingen

Art.37

Ieder lid ontvangt bij zijn toelating een exemplaar van de statuten en dit reglement. Hij verklaart met zijn toetreden zich te kunnen verenigen met de statuten en het huishoudelijk reglement en alle verdere bepalingen en besluiten die op de algemene ledenvergadering en door bestuursmededelingen zijn vastgesteld. De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen opgevraagd worden bij de secretaris van de vereniging.

Art.38

Wijzigingen of aanvulling van de statuten of het huishoudelijk reglement kan slechts geschieden door een besluit van de algemene vergadering, nadat op de agenda van een voorstel dienaangaande melding is gemaakt.

Art.39

In alle gevallen, waarin het reglement niet voorziet of aanleiding kan geven voor verschil van uitleg, beslist het bestuur naar recht en billijkheid. De leden hebben het recht om in de eerstvolgende vergadering hiertegen in beroep te gaan.

Art.40

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring van de algemene ledenvergadering op 14 april 2003.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 14 april 2003.

 

 

Hoofdsponsoren

Sponsoren

Agenda

31-5 Bestuursoverleg
Toon hele agenda

Statistieken

zondag 29 mei 2022
Aantal leden (info) 175
Nu online 14
Leden met @ 99,4%
SMS Bereik (teams) 62,9%

Mededelingen

Vandaag Jarig


Laurie Nomden

 

Clubcompetitie

1. Mix D8
2. Jongens C Zaal
3. Dames 2 Zaal
4. Dames 1
5. Meiden B1
hele clubcompetitie..

BAS

(% bezetting bar)
mei 0 %
juni 0 %
juli 0 %

Laatste reacties

vandaag geen reacties

Wedstrijden quicklinks

Recente verslagen

Nog geen verslagen.

Clubprestaties

overall greengeelred
week greengeelred

overall: 27% |week: 100%

Teams

Hockey.nl

Liveblog: Argentinië maakt de gelijkmaker tegen Oranje (1-1)
Op zoek naar het recept van de trilogie van Bloemendaal
Koolen krijgt een warm welkom van haar oude club Union
Fuchs neemt emotioneel afscheid: ‘Bloemendaal voelt als familie’
Trots overheerst teleurstelling bij Van Hattum: ‘Geweldige reis’
Bloemendaal geeft gouden seizoen glans met derde titel op rij